AKCIZA I PUTARINA

Akciza  i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom  o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/09).

Prema Zakonu, proizvodi koji podliježu oporezivanju akcizom su :

  • Naftni derivati
  • Duhanske prerađevine
  • Bezalkoholna pića
  • Alkohol, alkoholna pića i voćna prirodna rakija
  • Pivo i vino
  • Kafa

Putarina, kao vrsta indirektnog poreza, plaća se na sljedeće naftne derivate:

  • Motorne benzine, uključujući i bezolovni, nezavisno od oktanske vrijednosti i komercijalnog naziva
  • Dizel goriva i ostala plinska ulja

 i to u iznosu od 0,15 KM po jednom litru proizvoda za puteve i 0,10 KM za izgradnju autoputeva.

U skladu sa Zakonom, Upravni odbor UIO svake godine donosi posebne odluke:

  • Odluku o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina
  • Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete.

Prihodi po osnovu akciza i putarina uplaćuju se na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje, a njihova raspodjela vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik BiH”, broj: 55/04 i 34/07).

Procesom naplate akciza i putarina rukovodi Sektor za poreze.

Sve propise koji se tiču akcize i putarine možete pronaći ovdje.

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.