ADMINISTRATIVNE TAKSE

 

Naredbom Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 08-16-1-3585-1/20 od 15.05.2020. godine, izvršena je izmjena i dopuna uplatnih računa za administrativne takse u Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse („Službeni glasnik BiH“, broj 19/14 i 15/17) u poglavlju II Uplatni računi za administrativne takse.

Navedena Naredba Ministarstva finansija i trezora BiH, stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja, a ista je objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 28, od 22.05.2020. godine.

Stoga, umjesto ranije navedenih računa primaoca za uplatu administrativnih taksi:

 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

Treba da stoji:

 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
  • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)

Kako bismo vam omogućili lakše snalaženje u ovim propisima napravili smo posebne upute o plaćanju pristojbi za pojedine spise i radnje koje su učestale i koje se odnose na veliki broj carinskih i poreznih obveznika ili zastupnika u carinskom postupku, te pomenute upute možete pronaći ovdje.

Povrat pogrešno uplaćenih administrativnih taksi

U slučaju povrata pogrešno uplaćenih administrativnih taksi predviđeno je da se povrat pogrešno uplaćenih taksi vrši po zahtjevu stranke koji upućuje prema Upravi za indirektno oporezivanje.
Uprava, rješavajući po zahtjevu stranke, donosi Rješenje o povratu administrativne takse, koje prosljeđuje Ministarstvu finansija i trezora BiH na realizaciju Rješenja. Podnosilac zahtjeva za povrat je oslobođen plaćanja administrativne takse za taj zahtjev.

Da bismo izbjegli bilo kakvu mogućnost zabune naglašavamo da se zahtjev podnosi Upravi samo u slučaju kada se traži povrat pogrešno uplaćene takse za spise i radnje koje je radila Uprava. U slučaju pogrešne uplate takse za radnje koje je poduzimala neka druga institucija obratit ćete se toj instituciji.

Mišljenje o prihvatanju potvrda o izvršenim plaćanjima putem elektronskog bankarstva

fileMišljenje o prihvatanju potvrda o izvršenim plaćanjima putem elektronskog bankarstva (11.07.2019.)

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.